معرفي روستاي ولاغوز و اخبار مرتبط به آن

                                                         بسم الله الرحمن الرحيم

                                                           «شرح هجران»

 بمناسبت چهارمين سالگردارتحال ملكوتي حضرت حجت الاسلام و المسلمين كربلايي حاج شيخ حسين روحاني فر(ره)

  زائر كربلا و نجف بود ,چندين بار و همسفر ما. از خاطرم نمي رود كه آخر شب به ملاقاتش رفتيم تا نصيحتي نيوش كنيم,

فرمود:آيا دوست داري و مي خواهي سرمايه گذاري مطمئن و تجارت جاودانه داشته باشي و جواني ات را جاودانه نمائي وجانماني و حسرت نخوري؟  {هل ادلكم علي تجارت تنجيكم من عذاب اليم}

 عرض كردم ;  بله. كه گفته اند;

  نصيحت گوش كن جانا     كه از جان دوست تر دارند      جوانان سعادتمند        پند پير دانا را.

 همانگاه و بدون لحظه ايي درنگ , آن شب را برايمان سبز و قدر نمود تا نام ما هم در فهرست عاشقان ابا عبدالله ثبت وضبط گرديد.{ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين}

 مسير پرمخاطره ايران تاعراق راهمچون مسافران غريب شام باقلبي مملوازعشق ومحبت به اهل بيت(ع) وباتني رنجور لنگان لنگان به قصد بيعت مجددودرك عميق تر مصائب مولايش علي، حسين وعباس وانتقال مناقب به تشنگان معرفت وافروختن شعله هاي عشق مردم به اهل بيت وترويج حقايق آن باسرافرازي بجان خريد وراهي غريبستان شد.

 گربزنندم به تيغ درنظرش بي دريغ                     ديدن اويك نظرصدچومنش خونبهاست

گربرودجان ما درطلب وصل دوست                   حيف نباشدكه دوست دوستترازجان ماست

دعوي عشاق راشرع نخواهدبيان                      گونه زردش دليل ناله زارش گواه است

 پس ازبازگشت هنوز چندصباحي نگذشته وخستگي وغبارسفر بدرنكرده بود كه بانگ جرس برآمدكه ايهاالناس چه نشسته ايدكه يارديرين مايعني شيخ حسين روخاني فر باذكرآخرين ياحسين ياحسينش به ديارقديم الاحسان شتافت وهمسايه ديواربه ديوارشهيدان شهرشد.شهيدان عزيزي كه آشناترووفادارترازوي دردفاع ازانقلاب اسلام مردم وحضوردرجبهه هاي حق عليه باطل سراغ نداشتند.

                                    كه به حسن خلق ووفاكس به يارمانرسد.

 آنچنان دررفتن سبكبالانه تعجيل كردكه گويي منبري به وسعت عشق برايش مهيانموده بودند تادرمجمع ملكوتيان وعرشيان ازثارالله وابن ثاره بگويدوشعرحضوربسرايدوگراميش تاسرحدمقام محمودباذن الله بدارند.

 افتخاروآفرين برتواي روحاني مبارز

 اي كسي كه كه برمنبرهدايت ووعظ وخطابه شمع حياتت رادرطول حيات گوهرشبچراغ ساختي تادرپرتو آن مردم ره گم ننمايندوبركشتي نجات اهل بيت سوارشوند.كه مثل اهل بيت مثل كشتي نجات است .هركس درآن واردشودنجات مي يابدوهركس ازآن دوري گزيندواعراض نمايدبه هلاكت مي رسد.

قال رسول الله(ص):ان مثل اهل بیتی فی امتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق

 يارمردان خداباش كه دركشتي نوح                     هست خاكي كه به آبي نخردطوفان را

حافظازدست مده صحبت اين كشتي نوح                       ورنه طوفان حوادث ببردبنيادت

اي دل ارسيل فنابنيادهستي بركند                          چون تورا نوح است كشتيبان زطوفان غم مخور

 وجودشريف وضميرمنيرش ،پيوندناگسستني باتوده مردم داشت پيوندي ماندگارويادگار.دل به دل مردم داشت وتابع نعل به نعل آن .باوجدان جامعه رابطه برقراركردوبامردم زيست .چونكه خودازجنس مردم بودومردمي .همانگونه كه خداوندبه پيامبررحمت (ص )فرمود:{قل انابشرمثلكم }.بگواي پيامبرمن بشري چون شماهستم .آشناترازمردم آشنايي نداشت زيراآنهاهزينه اي كم وكمك بسيارداشتند

                                                    {اولئك اخف عليك موونه واحسن لك معونه} .

 وي بعنوان يك مبلغ ديني مي دانست اگربخواهدروشنگراسلام باشدوبيانگرآن، بايددردل مردم جاي داشته باشدواگرمي خواست آنهاراموعظه نمايدوتاثيرگذاربايددرقلبشان جايگاهي داشته باشد.به اعتقادش هركه مي خواهدخودرادريابدبايدمردم رادريابدوهركس مي خواهدخداراخشنودسازدبايدمردم راخشنودسازدكه مردم عيال الله هستند.تبليغ موثردين خدارا،جاذبه هاي اخلاقي وعملي تاجايي  مقدوربودفرض مي نمودتادافعه .

            {ادع الي سبيل ربك بالحكمه والموعظه حسنه وجادلهم بالتي هي احسن}

 ازاين روعزلت نشيني وخلوت گزيني ودوري ازولي نعمتان خويش رابراي خودوروحانيت زوال وآسيب مي پنداشت.

 وه كه چه نيك مردم بالنوبه يادونامش رانكوداشتندومرقدش رادرعصرهرپنجشنبه باقرائت فاتحه ايي زيارت وبادل ريش خودحق نمك راادانمودند.

 مولي الموحدين اميرجانها(ع )مي فرمايد:

‌                             {  ‌‌ يستدل علي الصالحين بمايجري الله لهم علي السن عباده}

 شايستگان رابه ذكرخيري كه خداوندبرزبان بندگانش جاري مي كند مي توان شناخت به تعبيري قلم خداوندزبان مومنين است .

انقلابي بودن رايكشبه نياموخت وبدست نياوردكه براحتي درمواجهه باناملايمات وطعن حسودان وملامتگران آنرابه امان خويش واگذارد.

 سالهاي دور،درحالي كه طلبه نوجواني بيش نبودراهش راازاوايل سال 1340 درقم انتخاب كرد.امام خميني راالگوومرشدزندگي قراردادوهموبودكه اورابه راهي نوونوراني رهنمون ساخت.ازسال 1340تاشروع نهضت دركناردرس هاي طلبگي وفراگيري علوم ديني وتبليغ آن درخفاءبه مبارزات حق طلبانه خودباتوزيع اعلاميه هاي امام مجاهدت مي نمود.

 باآغازنهضت وقيام مردمي درسالهاي 56و57همانندسايرروحانيون اصيل وانقلابي پيشتازوپيشقدم راهبري تظاهرات وقيام هاي مردمي درشهروديارخودشدوبنااذعان واعتراف همه فجرآفرينان نقش بي بديل وممتازي رادرهدايت اجتماعات داشت.بي ترديدخاصيت مردمي والگوبودن همين بس كه هركجاروحاني، راه بيفتدبدنبالش مردم راه مي افتندوتبعيت مي نمايند.

 بعدازپيروزي انقلاب اسلامي ،فصل جديدي اززندگي پرافتخاروزرينش ورق خورد.آنهم جدي گرفتن نقش روحانيت وحضوردرصحنه هاي مختلف اجتماعي بود.بديهي است درصحنه بودن نيازمندوجدان بيداروهمت بلندوحس وقبول مسئوليت اجتماعي مي باشد.كه گويندچون درصحنه نيستي هركجامي خواهي باش چه به نمازايستاده باشي وچه به ......نشسته باشي .

   ازمنظرش هرچه هست تكليف است وانجام وظيفه،خدمتگزاري  وغبرازاين درنظام مقدس اسلامي شاءنيتي نيست .فعاليت سياسي راباورودبه حزب جمهوري اسلامي ازاين بابت برگزيدكه، اولا نگويندكه قلمروي دين ازسياست خارج است وروحانيت نبايددرسياست مداخله نمايندوثانيابه جهت نشان دادن جريان اصيل مردمي واسلامي به مردم به لحاظ اينكه روحانيت مرجع ومحل مراجعه درزمينه هاي مختلف مي باشند.جايي كه احزاب وگروهك هاي وابسته به شرق وغرب بهروسيله ممكن درپي كسب قدرت وانحراف مسيرانقلاب ومردم راداشتند.

 پذيرش مسئوليت هاي مختلف نهادهاي انقلابي وسازمانهارابانگاه اعتقادي وبعنوان امانت الهي برعهده گرفت وبه آن وفادارماند.{ان عملك ليس لك بطعمه ولكنه في عنقك امانه }

 درهركجاكه وارد مي شدبه محيط وكارشرافت مي بخشيدومايه بركت مي شد.

دراوايل تولدانقلاب اسلامي ودرعرصه دفاع ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي ومبارزه باضدانقلابيون وكژرفتاران مسئوليت كميته انقلاب راپذيرفت .

درادامه باشروع جنگ تحميلي امورجنگزدگان رابااسكان دادن مهاجرين وتقسيم امكانات مردمي بخوبي به سرانجام رسانيدوخاطرات خوبي براي آنان به يادگارگذاشت .مسئوليت بنيادشهيدشهرستان رابااميدگراميداشت عملي نام ويادشهيدان متعهدشد.

قريب دودهه مسئوليت نهضت سوادآموزي شهرهاي مختلف استان راازآن حيث پذيرفت كه بي سوادي رابدترين دردهاوبدترازآن اين كه برازنده جامعه وكشوري كه بدنبال معرفي الگوي برتربه جهانيان بود نمي دانست .لذابه يمن تلاش موثروي وهمسنگران جبهه جهل ستيزي توانستندهزاران نفررامشول نعمت سوادآموزي نمايند.

كه الحق والانصاف شيخ ما ترجمان عملي ،اقراء ونون والقلم ومايسطرون بود.

 بيش از24ماه حضوردرجبهه هاي دفاع مقدس دركردستان وخوزستان وي رادرميان رزمندگان ومجاهدان محبوب وسرمشق ساخته بود.تمامي ايثارگران دفاع مقدس اين ديار وشهيدان آرميده درروضه رضوان همگي گواهان اين واقعيت مي باشند.اگرمانام اين همه زحمت ومرارت راجهادفي سبيل الله نگذاريم پس چه بايدبگذاريم ؟حقا"ازروحانيت راستين اسلام ناب محمدي ص جزاين انتظاري نمي رود .

 سخن آخرراازخودش مددمي گيريم كه فرمود:

چون ازبدوانقلاب وقبل ازشروع انقلاب دراين نهضت بودم والان هم هستم وحالا چندسال ديگرعمربكنم اميداست بدون اين انقلاب ازاين دنيانروم .بگويندفلاني مرد خدارحمتش كندتالحظه آخرعمرطرفداراين نظام واين انقلاب واين مردم واين رهبراين ولايت فقيه بود.

 {{من المومنين رجال صدقواماعاهدواالله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظرومابدلواتبديلا}}

 روحش شادوراهش پررهروومستدام باد

    نویسنده:عیسی افتخاری  isa1342@yahoo.com                                               

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:6  توسط غلامرضا ايلات  |